Dride is an driving school company that specializes in teaching driving an help to get certificate to their learning customers..

Lịch thi bằng lái xe Bắc Ninh 2024 Xe máy A1 A2 và ô tô B1 B2 C

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ THÁNG 6 NĂM 2024

Số
TT
Cơ sở
đào tạo
Địa điểm sát hạch Dự kiến Số lượng thí sinh Sát hạch
ngày
HạngB11 HạngB11SS HạngB2 HạngC HạngD,E HạngFC
1 Trường TC Âu Lạc Trung tâm đào tạo lái xe Âu Lạc Bắc Ninh 0 0 TL 01/06/2024
2 Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh TL 04/06/2024
3 Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh 0 0 TL 08/06/2024
Trung tâm
GDNN-
ĐT&SHLX
Bắc Ninh
Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh 80 50 130
4 Trung tâm
DN&SHLX Đông Đô
Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh 100 150 96 40 16 402 10/06/2024
5 Trường TC Âu Lạc Trung tâm đào tạo lái xe Âu Lạc Bắc Ninh 200 100 72 24 396 12/06/2024
6 Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh 100 400 500 17/06/2024
7 Trường TC Âu Lạc Trung tâm đào tạo lái xe Âu Lạc Bắc Ninh 100 100 72 272 19/06/2024
8 Trường TC Thuận Thành Trung tâm học lái xe Thuận Thành Bắc Ninh 200 0 48 248 20/06/2024
9 Trung tâm
DN&SHLX Đông Đô
Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh 200 150 40 32 422 21/06/2024
Trung tâm ĐT&DN lái xe T07-BCA Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh 20 20
Trường TC Âu Lạc Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh 40 40
10 Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh 220 190 64 474 22/06/2024
Trung tâm
GDNN-
ĐT&SHLX
Bắc Ninh
Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh TL
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh 135 135
11 Trung tâm ĐT&DN lái xe T07-BCA Trung tâm học lái xe Thuận Thành Bắc Ninh 0 150 150 25/06/2024
12 Trường TC Âu Lạc Trung tâm đào tạo lái xe Âu Lạc Bắc Ninh 100 100 200 26/06/2024
13 Trung tâm
DN&SHLX Đông Đô
Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh 200 150 0 40 16 406 17/05/2024
14 Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh 100 325 48 473 29/06/2024

Lịch thi xe máy Bắc Ninh tháng 6 năm 2024

Số TT Cơ sở đào tạo Hạng GPLX Dự kiến số
lượng thí sinh
Ngày sát hạch
1 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1 350 01/06/2024
2 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1 350 02/06/2024
3 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1 350 09/06/2024
4 Trung tâm GDNN-ĐT&SHLX Bắc Ninh A1 300 09/06/2024
5 Trường Trung cấp Thuận Thành A1 350 09/06/2024
6 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1/A2 350/50 15/06/2024
7 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1 350 16/06/2024
8 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà A1 300 16/06/2024
9 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1 350 22/06/2024
10 Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô A1/A2 300/50 23/06/2024
11 Trường Trung cấp Thuận Thành A1 350 23/06/2024
12 Trung tâm ĐT&DN lái xe T07-BCA A1 100 23/06/2024
13 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà A1 300 23/06/2024
14 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1/A2 350/50 29/06/2024
15 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1 350 30/06/2024
16 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà A1/A2 300/20 30/06/2024
17 Trung tâm GDNN-ĐT&SHLX Bắc Ninh A1 300 30/06/2024

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ THÁNG 5 NĂM 2024

Lịch thi bằng lái xe ô tô

SốTT Cơ sở đào tạo Địa điểm sát hạch Dự kiến Số lượng thí sinh Sát hạchngày
Hạng 

B11

HạngB11SS HạngB2 Hạng 

C

HạngD,E HạngFC
1 Trường TC Âu Lạc Trung tâm đào tạo lái xe Âu Lạc Bắc Ninh 0 100 100 03/05/2024
2 Trung tâmDN&SHLX Đông Đô,Trung tâm Dạy nghề và ĐTLX -T07 Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh 150 150 48 61 16 425 04/05/2024
3 Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh TL 07/05/2024
4 Trung tâm DN&SHLX Đông Đô Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh 0 0 TL 09/05/2024
5 Trường TC Thuận Thành Trung tâm học lái xe Thuận Thành Bắc Ninh TL 10/05/2024
6 Trường TC Âu Lạc Trung tâm đào tạo lái xe Âu Lạc Bắc Ninh 200 100 80 380 11/05/2024
7 Trung tâm GDNN- ĐT&SHLX Bắc Ninh Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh 20 25 45 13/05/2024
8 Trường TC Thuận Thành Trung tâm học lái xe Thuận Thành Bắc Ninh 190 200 390 16/05/2024
9 Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh 120 300 40 17/05/2024
10 Trung tâmDN&SHLX Đông Đô Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh 100 200 48 40 32 420 18/05/2024
Trường TC Âu Lạc Trung tâm đào tạo lái xe Âu Lạc Bắc Ninh 60 60
11 Trường TC Âu Lạc Trung tâm đào tạo lái xe Âu Lạc Bắc Ninh 100 200 300 22/05/2024
12 Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh 400 290 690 23/05/2024
Trung tâm GDNN- ĐT&SHLX Bắc Ninh Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh TL
13 Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh 350 100 56 506 29/05/2024
14 Trung tâmDN&SHLX Đông Đô Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh 200 150 40 16 406 30/05/2024
Trung tâm DN&ĐTLX T07-BCA Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh 16 16
15 Trường TC Thuận Thành Trung tâm học lái xe Thuận Thành Bắc Ninh 150 175 48 373 31/05/2024

Lịch thi bằng xe máy

Số TT Cơ sở đào tạo Hạng GPLX Dự kiến số
lượng thí sinh
Ngày sát hạch
1 Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1 350 05/05/2024
2 Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Hà A1 200 05/05/2024
3 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1/A2 350/50 11/05/2024
4 Trung tâm GDNN-ĐT&SHLX Bắc Ninh A1 300 12/05/2024
5 Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1 350 12/05/2024
6 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà A1 300 12/05/2024
7 Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô A1/A2 300/50 12/05/2024
8 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1/A2 350 18/05/2024
9 Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Hà A1 300 18/05/2024
10 Trường Trung cấp Thuận Thành; Trung tâm Dạy nghề và ĐTLX T07-BCA A1 450 19/05/2024
11 Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1 350 19/05/2024
12 Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Hà A1 300 19/05/2024
13 Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Hà A1/A2 300/50 25/05/2024
14 Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1/A2 350/50 25/05/2024
15 Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Hà A1 300 26/05/2024
16 Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1 350 26/05/2024
17 Trung tâm GDNN-ĐT&SHLX Bắc Ninh A1 300 26/05/2024
18 Trường Trung cấp Âu Lạc A1/A2 300/20 26/05/2024

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ THÁNG 4 NĂM 2024

Số TT Cơ sở đào tạo Địa điểm sát hạch Dự kiến Số lượng thí sinh Sát hạch ngày
Hạng B11 Hạng B1ss Hạng B2 Hạng C Hạng D,E Hạng FC
1 Trường TC Thuận Thành Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành 185 36 221 07/4/2023
2 Trung tâm DN&SHLX Đông Đô Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô 100 150 20 16 286 08/4/2023
3 Trường TC Âu Lạc Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc 90 340 24 454 09/4/2023
4 Trung tâm DN&SHLX Đông Đô Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô TL TL TL TL 13/4/2023(Bổ sung)
5 Trung tâm ĐT&DN lái xe T07-BCA Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành 55 55 14/4/2023
6 Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà 90 320 64 474 15/4/2023(Hoãn thi)
7 Trung tâm DN&SHLX Đông Đô Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô 100 150 20 270 17/4/2023
8 Trường TC Âu Lạc Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc TL TL TL TL 19/4/2023(bổ sung)
9 Trường TC Thuận Thành Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành 212 16 228 20/4/2023
10 Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà 24 40 64 24/4/2023
11 Trung tâm DN&SHLX Đông Đô Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô 50 200 48 298 26/4/2023
12 Trường TC Âu Lạc Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc 80 80 27/4/2023
13 Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà 90 320 64 474 28/4/2023(Bổ sung)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ THÁNG 4 NĂM 2023

Số TT Cơ sở đào tạo Hạng GPLX Dự kiến Số lượng thí sinh Ngày sát hạch
1 Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà A1 300 02/4/2023
2 Trường TC Thuận Thành A1 300 16/4/2023
3 Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà A1 300 16/4/2023(Bổ sung)
4 Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà A1|A2 300|50 23/4/2023
5 Trung tâm DN&SHLX Đông Đô A1|A2 300|50 23/4/2023
6 Trường TC Âu Lạc A1|A2 300|50 23/4/2023

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *