Dride is an driving school company that specializes in teaching driving an help to get certificate to their learning customers..

Lịch thi bằng lái xe Vĩnh Phúc 2024 Xe máy A1 A2 và ô tô B1 B2 C

Lịch thi bằng lái xe máy và ô tô tại Vĩnh Phúc tổ chức thường xuyên tại sân thi sát hạch với bằng xe máy từ lúc nộp hồ sơ chỉ cần khoảng 10 ngày là thi .Còn với bằng ô tô B1 B2 từ lúc nộp hồ sơ đến lúc thi là 4 tháng ,hạng C là 6 tháng . Thường bố trí vào cuối tuần để thuận lợi học viên đi thi sát hạch bằng lái xe .

https://sogtvt.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/thongbao/Lists/ThongBao/View_Detail.aspx

THÔNG BÁO LỊCH, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 06 NĂM 2024

Thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Căn cứ Văn bản đăng ký sát hạch lái xe của các cơ sở đào tạo. Sau khi xem xét khả năng đáp ứng của các trung tâm sát hạch lái xe và công tác tổ chức sát hạch. Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thông báo lịch, địa điểm tổ chức các kỳ sát hạch lái xe trong tháng 6 năm 2024 như sau:

STT Ngày(thứ) Cơ sở đào tạo Địa điểm sát hạch Khóa thi (số lượng) Ghi chú
Ô tô Mô tô
1 06/06/2024 (thứ 5) TTGDNN, GDTX Vĩnh Tường TTGDNN, GDTX Vĩnh Tường K181 (150)
2 11/06/2024 (thứ 3) Trường CĐN Việt Xô số 1 Trường CĐN Việt Xô số 1 K5 (150)
3 12/06/2024 (thứ 4) TTGDNN, ĐT&SHLX Hùng Vương TT SHLX Hùng Vương K44B11: 190; K226B2: 300
4 13/06/2024 (thứ 5) TTGDNN, GDTX Phúc Yên TTGDNN, GDTX Phúc Yên K5 (150)
5 14/06/2024 (thứ 6) Ban QL BXK Vĩnh Phúc Trung tâm ĐT&SHLX K11 (150)
6 18/06/2024 (thứ 3) Trường CĐCK Nông nghiệp TT ĐT&SHLX – TCĐCKNN 64X3DE: 30; 64X2,3B11: 100; 63X6C: 64.
7 19/06/2024 (thứ 4) TTGDNN Công ty Cổ phần VT ô tô VP Trung Tâm GDTX tỉnh VP K6 (150)
8 20/06/2024 (thứ 5) TTGDNN, GDTX Bình Xuyên TTGDNN, GDTX Bình Xuyên K9 (150)
9 Trường TCN Kỹ thuật XD&NV Trung tâm ĐT&SHLX CK1: 16; B2K2: 80; B11K2: 160
10 21/06/2024 (thứ 6) Trung Tâm GDTX tỉnh VP Trung Tâm GDTX tỉnh VP K12 (150)
11 25/06/2024 (thứ 3) Trung tâm ĐT&SHLX Trung tâm ĐT&SHLX K9 (150)
12 26/06/2024 (thứ 4) TTGDNN, ĐT&SHLX Hùng Vương TT SHLX Hùng Vương CK143: 130
13 27/06/2024 (thứ 5) Công ty Honda Việt Nam TT ĐTLXAT Cty Honda VN K391A1 (150)K38A2 (300)
14 28/06/2024 (thứ 6) TTGDNN Công ty Cổ phần VT ô tô VP Trung tâm ĐT&SHLX K48B11: 130

Căn cứ Văn bản đăng ký sát hạch lái xe của các cơ sở đào tạo. Sau khi xem xét khả năng đáp ứng của các trung tâm sát hạch lái xe và công tác tổ chức sát hạch. Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thông báo lịch, địa điểm tổ chức các kỳ sát hạch lái xe trong tháng 5 năm 2024 như sau:

STT Ngày(thứ) Cơ sở đào tạo Địa điểm sát hạch Khóa thi (số lượng) Ghi chú
Ô tô Mô tô
1 08 (thứ 4) TTGDNN, GDTX Vĩnh Tường TTGDNN, GDTX Vĩnh Tường K181 (150)
2 09 (thứ 5) TTGDNN, GDTX Bình Xuyên TTGDNN, GDTX Bình Xuyên K7 (150)
3 10 (thứ 6) Trường CĐN Việt Xô số 1 Trường CĐN Việt Xô số 1 K04 (150)
4 14 (thứ 3) Trường CĐN Việt Xô số 1 TT ĐTLXAT Cty Honda VN K33B11; K118B2: 175
Công ty Honda Việt Nam K35B11; K30B1: 30
5 15 (thứ 4) Ban QL BXK Vĩnh Phúc Trung tâm ĐT&SHLX K9 (150)
6 16 (thứ 5) TTGDNN, ĐT&SHLX Hùng Vương TT SHLX Hùng Vương K43B11; K224B2; K142C: 760
7 17 (thứ 6) TTGDNN, GDTX Phúc Yên TTGDNN, GDTX Phúc Yên K4 (150)
8 21 (thứ 3) Trung tâm ĐT&SHLX Trung tâm ĐT&SHLX K33B11; K220B2;K106C: 269
9 22 (thứ 4) Công ty Honda Việt Nam TT ĐTLXAT Cty Honda VN K390A1; K37A2: 300
10 23 (thứ 5) Trường CĐCK Nông nghiệp TT ĐT&SHLX – TrườngCĐCKNN 64X1B11; 64X2CDE; 64X2DE;64X5C: 378
11 24 (thứ 6) TTGDNN Công ty Cổ phần VT ô tô VP Trung Tâm GDTX tỉnh VP K5 (150)
12 27 (thứ 2) Trung tâm ĐT&SHLX Trung tâm ĐT&SHLX K7 (150)
13 29 (thứ 4) TTGDNN, ĐT&SHLX Hùng Vương TT SHLX Hùng Vương K225B2: 300
14 30 (thứ 5) Trung Tâm GDTX tỉnh VP Trung Tâm GDTX tỉnh VP K11 (150)
15 31 (thứ 6) TTGDNN Công ty Cổ phần VT ô tô VP Trung tâm ĐT&SHLX K47B11; K171B2: (210)

Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thông báo lịch, địa điểm tổ chức các kỳ sát hạch lái xe trong tháng 04 năm 2024 như sau:

STT Ngày (thứ) Cơ sở đào tạo Địa điểm sát hạch Khóa thi (số lượng)
Ô tô Mô tô
1 09 (thứ 3) Trung tâm ĐT&SHLX Trung tâm ĐT&SHLX K218-219B2: 120;  K32B11: 70
Trường CĐN Việt Xô số 1 K73C: 24
2 10 (thứ 4) TTGDNN, GDTX Vĩnh Tường TTGDNN, GDTX Vĩnh Tường K177 (150)
3 11 (thứ 5) Trường CĐ Cơ khí NN TT SHLX – Trường CĐCKNN 63X10B11: 50; 63X8B: 140;64X1DE: 30
4 12 (thứ 6) Trường CĐN Việt Xô số 1 Trường CĐN Việt Xô số 1 K03 (150)
5 15 (thứ 2) TTGDNN, GDTX Bình Xuyên TTGDNN, GDTX Bình Xuyên K5 (150)
6 16 (thứ 3) Trung tâm ĐT&SHLX Trung tâm ĐT&SHLX K5 (150)
7 17 (thứ 4) TTGDNN Công ty Cổ phần VT ô tô VP Trung Tâm GDTX tỉnh VP K4 (150)
8 Trung tâm LXAT Cty Honda VN Trung tâm LXAT Cty Honda VN K389A1; K36A2 (200)
9 19 (thứ 6) Trường TCN Kinh tế XD&NV Trường TCN Kinh tế XD&NV K01 (150)
10 22 (thứ 2) Ban QLBXK Vĩnh Phúc Trung tâm ĐT & SH lái xe K7 (150)
11 23 (thứ 3) TTGDNN, ĐT&SHLX Hùng Vương TT SHLX Hùng Vương K41b-42B11: 90; K223B2:300; K141C: 63
12 24 (thứ 4) TTGDNN, GDTX Phúc Yên TTGDNN, GDTX Phúc Yên K3 (150)
13 25 (thứ 5) TTGDNN Công ty Cổ phần VT ô tô VP Trung tâm ĐT & SH lái xe K46B11: 130;  K170B2: 90
Trường TCN Kinh tế XD&NV K1B11: 50; K1B2: 100
14 26 (thứ 6) Trung Tâm GDTX tỉnh VP Trung Tâm GDTX tỉnh VP K10 (150)

THÔNG BÁO LỊCH, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 03 NĂM 2024

Thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Căn cứ Văn bản đăng ký sát hạch lái xe của các cơ sở đào tạo. Sau khi xem xét khả năng đáp ứng của các trung tâm sát hạch lái xe và công tác tổ chức sát hạch. Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thông báo lịch, địa điểm tổ chức các kỳ sát hạch lái xe trong tháng 03 năm 2024 như sau:

STT Ngày (thứ) Cơ sở đào tạo Địa điểm sát hạch Khóa thi (số lượng)
Ô tô Mô tô
1 08/03/2024 (thứ 6) TTGDNN, GDTX Vĩnh Tường TTGDNN, GDTX Vĩnh Tường K176 (150)
2 12/03/2024 (thứ 3) Trung tâm ĐT&SHLX Trung tâm ĐT&SHLX CK105, B2K218-219, B11K32 (255)
TTGDNN Công ty Cổ phần VT ô tô VP B11K45, B2K169 (210)
3 13/03/2024 (thứ 4) Trung tâm LXAT Cty Honda VN Trung tâm LXAT Cty Honda VN A1K38, A2K35(200)
4 14/03/2024 (thứ 5) Trường CĐN Việt Xô số 1 Trường CĐN Việt Xô số 1 K02 (150)
5 15/03/2024 (thứ 6) Trung tâm ĐT & SH lái xe Trung tâm ĐT & SH lái xe K26 (150)
6 19/03/2024 (thứ 3) TTGDNN, ĐT&SHLX Hùng Vương TT SHLX Hùng Vương B11K41a, B2K220 B2K222(573)
7 20/03/2024 (thứ 4) TTGDNN, GDTX Bình Xuyên TTGDNN, GDTX Bình Xuyên K3 (150)
8 21/03/2024 (thứ 5) Trường CĐ Cơ khí NN TT SHLX – Trường CĐCKNN 63X12DE; 63X7B; 63X9B11; 63X4C;64X1CDE (511)
9 22/03/2024 (thứ 6) TTGDNN Công ty Cổ phần VT ô tô VP Trung Tâm GDTX tỉnh VP K03 (150)
10 25/03/2024 (thứ 2) Ban QLBXK Vĩnh Phúc Trung tâm ĐT & SH lái xe K05 (150)
11 26/03/2024 (thứ 3) TTGDNN, GDTX Phúc Yên TTGDNN, GDTX Phúc Yên K2 (150)
12 27/03/2024 (thứ 4) Trường CĐN Việt Xô số 1 Trung tâm LXAT Cty Honda VN B11K32; B2 K117 (180)
Trung tâm LXAT Cty Honda VN B11K34, B1K29 (30)
13 28/03/2024 (thứ 5) Trung Tâm GDTX tỉnh VP Trung Tâm GDTX tỉnh VP K9 (150)
14 29/03/2024 (thứ 6) TTGDNN, ĐT&SHLX Hùng Vương TT SHLX Hùng Vương CK140 (390)

Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thông báo lịch, địa điểm tổ chức các kỳ sát hạch lái xe trong tháng 02 năm 2024 như sau:

STT Ngày (thứ) Cơ sở đào tạo Địa điểm sát hạch Khóa thi (số lượng)
Ô tô Mô tô
1 21/02/2024 (thứ 4) TTGDNN, ĐT&SHLX Hùng Vương TTGDNN, ĐT&SHLX Hùng Vương K40,41 B11 (130) K219 B2 (300)
2 23/02/2024 (thứ 6) TTGDNN, GDTX Phúc Yên TTGDNN, GDTX Phúc Yên K1 (150)
3 27/02/2024 (thứ 3) Trung tâm ĐT & SH lái xe Trung tâm ĐT & SH lái xe K31 B11 (105)
Trường CĐN Việt Xô số 1  K72 C (40)
4 28/02/2024 (thứ 4) TTGDNN công ty CPVT ô tô VP Trung Tâm GDTX tỉnh VP K2 (150)

THÔNG BÁO LỊCH, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 12 NĂM 2023

Thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Căn cứ Văn bản đăng ký sát hạch lái xe của các cơ sở đào tạo. Sau khi xem xét khả năng đáp ứng của các trung tâm sát hạch lái xe và công tác tổ chức sát hạch. Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thông báo lịch, địa điểm tổ chức các kỳ sát hạch lái xe trong tháng 12 năm 2023 như sau:

STT Ngày (thứ) Cơ sở đào tạo Địa điểm sát hạch Khóa thi (số lượng)
Ô tô Mô tô
1 08 (thứ 6) TTGDNN công ty CPVT ô tô VP Trung Tâm GDTX tỉnh VP K18(150)
2 12 (thứ 3) Trường CĐN Việt Xô số 1 Trường CĐN Việt Xô số 1 K17(150)
3 13 (thứ 4) Trung tâm ĐT & SH lái xe Trung tâm ĐT & SH lái xe K216B2 (160)
4 14 (thứ 5) TTGDNN, GDTX Bình Xuyên TTGDNN, GDTX Bình Xuyên K195 (150)
5 15 (thứ 6) Trường CĐN Việt Xô số 1 Trung tâm lái xe An Toàn Cty HĐVN K30B11; K115B2 (170)
6 19 (thứ 3) TTGDNN, GDTX Vĩnh Tường TTGDNN, GDTX Vĩnh Tường K172 (150)
7 20 (thứ 4) TTGDNN, ĐT&SHLX Hùng Vương TTGDNN, ĐT&SHLX Hùng Vương K38B11; K217B2. (400)
8 21 (thứ 5) Ban QLBXK Vĩnh Phúc Trung tâm ĐT & SH lái xe K24 (150)
9 22 (thứ 6) Trung Tâm GDTX tỉnh VP Trung Tâm GDTX tỉnh VP K7 (150)
10 Trung tâm lái xe An Toàn Cty HĐVN Trung tâm lái xe An Toàn Cty HĐVN K387A1; K34A2. (300)
11 26 (thứ 3) Trung tâm ĐT & SH lái xe Trung tâm ĐT & SH lái xe K22 (150)
12 27 (thứ 4) Trường CĐCK Nông Nghiệp TTSHLX -Trường CĐCK NN K63:X5B; X7B11;X3C; X7 CDE;X10DE. (574)
13 28 (thứ 5) TTGDNN, GDTX Phúc Yên TTGDNN, GDTX Phúc Yên K4 (150)
14 29 (thứ 6) TTGDNN, ĐT&SHLX Hùng Vương TTGDNN, ĐT&SHLX Hùng Vương C138 (208)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *