Nội dung, lịch giám sát công tác đào tạo lái xe, kiểm tra tốt nghiệp  tại các cơ sở đào tạo lái xe tháng 03 năm 2024

Thực hiện kế hoạch số 36/KH-SGTVT ngày  09/03/2024/2023 của  Sở Giao thông vận tải Hải Phòng về việc tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, kiểm tra tốt nghiệp, cấp chứng chỉ tại các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn Thành phố Hải Phòng siết chặt, nâng cao chất lượng đào tạo lái xe ô tô, mô tô theo đúng quy định.

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo kế hoạch giám sát công tác đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn Thành phố Hải Phòng  tháng  03/2024 gồm các nội dung liên quan như sau:

các trung tâm học lái xe ô tô Hải Phòng

 1. Nội dung giám sát:  

1.1. Giám sát hoạt động đào tạo lái xe ô tô, mô tô đang diễn ra trong tháng 01 năm 2024 theo tài liệu Báo cáo đăng ký sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn đã gửi về Sở GTVT. Nội dung gồm:

 • Số lượng các lớp đào tạo ô tô, mô tô diễn ra theo chương trình, kế hoạch đào tạo tại Báo cáo đăng ký sát hạch trong tháng 03 năm 2024.
 • Số lượng xe, số lượng giáo viên (đủ điều kiện) được phân công, bố trí giảng dạy các môn học từ lý thuyết, thực hành lái xe tại thời điểm giám sát.
 • Sổ giáo án, giáo trình giảng dạy, sổ lên lớp, sổ thực hành lái xe.
 • Số lượng học viên đang học có mặt tại thời điểm giám sát (gồm số học viên đang học lý thuyết, số học viên đang học thực hành, số học viên học xen kẽ cả lý thuyết lẫn thực hành).
 • Giám sát, đối chiếu dữ liệu liên quan đến môn học pháp luật giao thông đường bộ; dữ liệu DAT; dữ liệu ca bin học lái xe của các học viên tại thời điểm giám sát.

1.2. Giám sát kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ tốt nghiệp các khóa đào tạo lái xe ô tô diễn ra trong tháng 03/2024 tại các cơ sở đào tạo lái xe:

 • Số lượng các lớp tổ chức thi chứng chỉ tốt nghiệp tại thời điểm giám sát được phân theo từng mã khóa; hạng xe đào tạo;
 • Số lượng, danh sách học viên đã đủ điều kiện tham dự kiểm tra tốt nghiệp theo từng mã khóa học; hạng xe đào tạo (có thống kê kèm theo dữ liệu học môn pháp luật GTĐB; dữ liệu DAT; dữ liệu học tại ca bin học lái xe).
 • Quy chế tổ chức kiểm tra tốt nghiệp (Quyết định thành lập Hội đồng, Ban coi thi, chấm thi, danh sách học viên dự thi tốt nghiệp…vv);
 • Quy trình tổ chức kiểm tra tốt nghiệp: hình thức kiểm tra; nội dung kiểm tra

(bộ đề thi lý thuyết, thang điểm đạt/không đạt); nội dung kiểm tra thực hành lái xe (thiết bị/không thiết bị; nội dung thi thực hành lái xe trong hình/đường trường; thang điểm đạt/không đạt).

 • Kết quả chấm kiểm tra của các thí sinh: số lượng đạt/không đạt lý thuyết; số lượng đạt/không đạt thực hành; số vắng mặt không tham dự kiểm tra);

1.3. Kết luận buổi giám sát và các kiến nghị, đề xuất xử lý vi phạm (nếu có) qua hoạt động giám sát tại các cơ sở đào tạo lái xe.

 

 1. Lịch giám sát đào tạo tại các cơ sở đào tạo:

 

TT THỨ NGÀY

GIÁM

SÁT

CƠ SỞ ĐÀO TẠO CƠ QUAN GIÁM SÁT
1 3 05/03/2024 Trung tâm dạy lái xe GTVT TW2 Phòng QLPT&NL (chủ trì) Thanh tra Sở (phối hợp)
2 6 08/03/2024 Trung tâm học lái xe GTVT HP Phòng QLPT&NL (chủ trì) Thanh tra Sở (phối hợp)
3 4 13/03/2024 CĐ du lịch HP Phòng QLPT&NL (chủ trì) Thanh tra Sở (phối hợp)
4 6 15/03/2024 Trung tâm học lái xe Nam Sơn Phòng QLPT&NL (chủ trì) Thanh tra Sở (phối hợp)
5 2 18/03/2024 Trung tâm học lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm học lái xe Hoàng Dương

Phòng QLPT&NL (chủ trì) Thanh tra Sở (phối hợp)

 

 1. Lịch giám sát kỳ thi cấp chứng chỉ tại các cơ sở đào tạo:

 

TT THỨ NGÀY

GIÁM SÁT

CƠ SỞ ĐÀO TẠO CƠ QUAN GIÁM SÁT
1 7 02/03/2024 Trung tâm dạy lái xe GTVT TW2 Phòng QLPT&NL (chủ trì) Thanh tra Sở (phối hợp)
2 3 05/03/2024 Trung tâm học lái xe GTVT HP Phòng QLPT&NL (chủ trì) Thanh tra Sở (phối hợp)
3 4 06/03/2024 CĐ du lịch HP Phòng QLPT&NL (chủ trì) Thanh tra Sở (phối hợp)
4 7 09/03/2024 Trung tâm học lái xe Nam Triệu Trung tâm học lái xe Hoàng Dương Phòng QLPT&NL (chủ trì) Thanh tra Sở (phối hợp)
5 7 16/03/2024 Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

 

Phòng QLPT&NL (chủ trì) Thanh tra Sở (phối hợp)
6 5 21/03/2024 Trung tâm học lái xe Nam Sơn Phòng QLPT&NL (chủ trì) Thanh tra Sở (phối hợp)

 

 • Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải cử cán bộ thanh tra phối hợp với Phòng Quản lý Phương tiện và người lái để tổ chức thực hiện theo lịch giám sát.
 • Giao Phòng Quản lý Phương tiện và người lái chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở GTVT lập tổ giám sát hoạt động đào tạo, kiểm tra tốt nghiệp cấp chứng chỉ tại các cơ sở đào tạo lái xe nêu trên, thiết lập biên bản giám sát và tổng hợp kết quả giám sát tại các cơ sở đào tạo lái xe. Lập báo cáo gửi Sở Giao thông vận tải trước ngày 05 của tháng kế tiếp để xem xét, chỉ đạo.

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo để Phòng Quản lý Phương tiện và người lái, Thanh tra Sở GTVT và các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn biết, tổ chức thực hiện./.

Điểm chất lượng post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *