Anh chị có nhu cầu học bằng lái xe ô tô và xe máy tại Hà Nội thì liên hệ để nghe tư vấn miễn phí nhá ,hợp lý thì anh chị đăng ký

Thông tin liên hệ: Ms Phượng

HOTLINE: 0977 831 171  ZALO: 0977 831 171

Các câu hỏi khi gọi điện tư vấn nộp hồ sơ

 • Giới thiệu bạn đang ở đâu và được hỗ trợ đào tạo như nào
 • Thủ tục nộp hồ sơ cần gì
 • Chi phí học trọn gói bằng lái xe là bao nhiêu
 • Bao giờ vào khóa và khoảng tháng mấy là thi sát hạch
Đăng ký bằng xe máy Trọn gói
Hồ sơ A1 650.000đ
Hồ sơ B1 B2 17.000.000đ
Tư vấn Miễn phí

Cập nhật lịch thi bằng lái xe ô tô B1 B2 C và xe máy A1 mới nhất tại Hà Nội

Xem lịch thi : Lịch thi sát hạch lái xe Hà Nội tháng 3/2024

Xem lịch thi : Lịch thi sát hạch lái xe Hà Nội tháng 1/2024

Xem lịch thi  : LICH SÁT HACH LÁI XE HÀ NỘI THÁNG 11/2023

Xem lịch thi  : LICH SÁT HACH THÁNG 10/2023

Xem lịch thi  : LICH SÁT HACH THÁNG 9/2023

LICH sÁT HACH THÁNG 9/2023

NGÀY

TI-IÚ

CO sð ÐÀo TAO HANG

GPLX

ÐIA ÐIÊM sÁT HACH
1
2

Thú 7

3

CN

4

Thú 2

5

Thú 3

TT DN dào và SH lái xe- Truùng ÐH PCCC

Trung tâm GDNN, dào tao lái xe ôtô Ðúc Thinh

Trung tâm GD NN, dào tao lái xe ôtô Long Biên

Ôtô

Ôtô

Ôtô

TTSH lái xe- Truò•ng PCCC

TTSH lái xe Ðúc Thinh

TTSH lái xe Hà An

6

Thú 4

TT Day nghê sùa chüa lái xe ôtô Viêt Thanh Trung tâm dào tao lái xe Hàng không

Trung tâm day nghê và dào tao lái xe VOV Truðng CÐ Giao thông van tåi TWI

Ôtô

Ôtô

Ôtô

Al

TTSH lái xe- Cty Viet

TTSH lái xe – Cty van tåi Biên

TTSH lái xe – Truðng PCCC

TTSH lái xe-Truðng CÐ GTVT

7 TT DN dào và SH lái xe- Truðng ÐH PCCC

Trung tâm day nghê Thái Viet

Trung tâm ÐT lái xe-         ÐH CNghêGTVT Công ty        Ðàu Tu, TM và PT   Ðô

Ôtô

Ôtô

Ôtô

PCCC

TTSH lái xe Thái Viêt

TTSH cáp GPLX TP I-Ià Nêi

TTSH lái xe –                  ÐH Th.Ðô

Công ty TM-IH Giáo duc và Ðà0 Mirth Khang Al TTSH lái xe – Truðng ÐH Th.Ðô
8

Thú 6

TT Day nghê sùa chüa lái xe ôtô Viêt Thanh

Trung tâm Giáo duc nghê nghiêp Ðình Xuyên

Trung tâm Day nghê Sao Bäc Viêt

Cty Cd phân dào tao và Phát ü•iên CQng dông

TT day nghê sùa chüa lái xe ôtô Viêt Thanh

‘Truðng Trung câp nghê Só 1 Hà Nêi

Ôtô

Ôtô

Ôtô

Al

Al

TTSH lái xe- Cty Viêt Thanh

TTSH lái xe- Cty van tåi Biên

TTSH lái xe- Truò•ng PCCC TTSH lái Xe – Truðng TCN GTCC r lái Xe – Trubng TCN GTCC rrsH

TTSH lái xe- Truðng TCN Só 1

9

Thú 7

Tr DN dào và SH lái xe- Truðng ÐH PCCC

Trung tâm GD NN và ÐT SH lái xe Hùng Vuong Phân hiêu Hà Mi- Truòng CÐNKT CNLOD

Trung tâm GDNN, dào tao lái xe ôtô Ðúc Thinh

Trung tâm Ðào tao Lac Hông

Trung tâm Ðào tao và Kÿ thuat ôtô

TTDN sùa chüa lái xe Long Biên

Ôtô Ôtô Ôtô

Al

Al

Al

Al

TTSH lái xe- Truðng PCCC

TTSH lái xe Hùng Vuong

TTSH lái xe- cty Viêt

TTSH lái xe Ðúc Thinh

TTSH lái xe Ðúc Thinh

TTSH lái xe- Truðng PCCC

‘ITSH lái xe – Truðng PCCC

10

CN

Trung tâm Day nghê Quóc tê Tân Thinh

TT Giáo duc nghê nghiêp Truðng An Sinh

TT Day nghê sùa chüa lái xe ôtô Viêt Thanh và SH lái xe- Truùng ÐH PCCC

Ôtô

Ôtô

Ôtô

TTSH lái xe Ðúc Thirùl

TTSH lái xe Thái Viêt

TTSH lái xe- Cty Viêt Thanh TTSH lái xe- Truðng PCCC

11

Thú 2

Trung tâm GD NN lái xe CGÐB Thành

Trung tâm day nghê Thái Viêt

TTDN dien và dào lái

Truðng CÐ nghè kÿ thuât – Công nghê LOD

Trung tâm Giáo duc nghê nghiêp Thành an

Tmng tâm GD NN lái xe Ðông Ðô Hà Nêi

Công ty ‘INHH Du lich và Ðào tao An Viêt

Ôtô

Ôtô Ôtô

Al

Al

TTSH dé cáp GPLX TP Hà Nôi

TTSH lái xe Thái Viêt

TTSH lái xe- cty

TTSH lái xe- Truòng PCCC

TTSH lái xe – Truðng PCCC

TTSH lái xe – Truðng TCN GTCC

TTSH lái xe – Truðng TCN GTCC

12

Thú3

Trung tâm GD NN, ‘dàó tao láixe ôtô Hà An

Trung tâm dào Lac Hông

TTSH cáp GPLX TPHN

Trung tâm day nghê lái xe Thái An

Ôtô

Ôtô

Ôtô

Al

TTSH

TTSH láixe Ðúc

TTSH dé cáp GPLX TP Hà Nêi

TTSH lái xe – Truò•ng PCCC

Trung tâm GD NN dào tao lái xe ôtô sô 8 TTSH lái xe- Truðng PCCC
13

Thú 4

Trung tâm GD NN lái xe Ðông Ðô Hà Nêi

Công ty Cd phân van tåi ôtô sô 2

Trung tâm GD nghê nghiêp dào lái xe ôtô só 8

TT GD nghè nghiêp Tnrùng An Sinh

Trung tâm DN ÐT LX VICTORIA

Ôtô Ôtô

Ôtô

Al

TTSH lái xe NgQC Hà

TTSH lái Xe – Cty van tåi Bién

TTSH lái xe- Cty Viet Thanh

TTSH lái xe – Truðng PCCC

TTSH lái xe – Truòng PCCC

14

Thú 5

TT DN dào và SH lái xe- Truùng ÐH PCCC

Trung tâm day nghê Thái Viêt

Trung ÐT lái xe-      GTVT tâm GDNN lái xe CGÐB Tl-ä

Công ty Cd phân Vân tài ôtô sô 3

Ôtô

Ôtô

Ôtô

Al

TTSH lái xe- Truòng PCCC

TTSH lái xe Thái Viêt

TTSH cáp GPLX TP Hà Nêi

TTSH lái Xe – Truðng ÐH Th.Ðô

TTSH lái xe – Truðng ÐH Th.Ðô

15

6

Trung tâm day nghê lái xe Anh Tuân

Trung tâm day nghê lái xe Thái An

TTCN ôtô ÐT lái xe-Truò•ng ÐHCNghiêp1-•N

TTDN dien và dào lái xe- I-IVNN VN Truðng TCN GTCC

Ôtô

Ôtô Ôtô Al

TTSH lái xe Hùng Vuong

TTSH lái xe Hà An

TTSH lái xe – Cty van tåi Bién

TTSH lái xe –              TCN GTCC

TTSH lái xe – Truò•ng TCN GTCC

16

Thú7

Truðng Trung câp kÿ thuât Công binh

Trung tâm GD NN, dào tao lái xe ôtô Ðúc Thinh

CôngtyTNHH ÐàuTÙ, TMvàPT ThànhÐô

Công Tycp Giáo          và ÐT ‘Thái Châu

TTCN ôtô và ÐT lái xe- Truðng ÐHCN I-N

Trung tâm Day nghê Thái Viêt

Ôtô

Ôtô Ôtô

Al

Al

TTSH lái xe – Truðng CÐNGTVT

TTSH lái xe Ðúc Thinh

TTSH lái xe NgQC I-Ià

TTSH lái xe – Truùng TCN GTCC TTSH lái xe – Truðng TCN GTCC

TTSH lái xe Thái Viêt

CN
18

Thú2

Trung tâm Day nghê và sát hach lái xe Kim Hoa

Trung tâm Giáo duc nghê nghiêp Ðình Xuyên

CôngtyTNHHMTV Truò•ngTCN  1

Cty TNHH TM Và ÐT song

Trung tâm Day nghê•và sát hach lái xe Kim Hoa

Truðng CÐ Giao thông van tåi TWI

Trung tâm DN lái xe cc giói duòng bQ Hà An

Ôtô Ôtô Ôtô

Al

TTSH dé cáp GPLX TP Hà Nôi

TTSH lái xe – Cty van tåi Biên

TTSH lái xe Ðúc Thiù

TTSH lái xe – Truðng PCCC TTSH láixe – Truðng PCCC

TTSH lái xe – Truðng TCN GTCC

TTSH lái xe – Truò•ng TCN GTCC

Trung tâm GD NN và ÐT SH lái xe Hùng Vuong Ôtô TTSH lái xe Hùng Vuong

 

19

Thú3

Trung tâm dey nghê Thái Viêt

Trung tâm Giáo duc nghê nghiêp Thành an

Trung tâm GD NN lái xe Ðông Ðô I-là Nêi

TTSH cáp GPLX

Ôtô

Ôtô

Al

TTSH lái xe Thái Viêt

TTSH lái xe- cty Viêt Thanh

TTSH lái xe – Truò•ng TCN GTCC

TTSH lái xe – Truðng TCN GTCC

20

Thú 4

TT DN dào tao và SH lái xe- Truùng ÐH PCCC

Trung tâm day nghè DL Thanh Xuân

Trung tâm day nghê lái xe Anh Tuán

Cty Cd phân dào tao và Phát triên Cêng dông

Công ty ‘INHH MTV Truò•ng TCN Công       1

Ôtô

Ôtô Ôtô

Al

Al

TTSH lái xe- Truðng PCCC TTSH lái xe Ðúc Thinh

TTSH lái xe Hùng vuo•ng

TTSH lái xe – Truðng TCN GTCC

TTSH lái xe – Truòng TCN GTCC

21

Thú 5

Truùng Cao åäng Giao thông van tåi TWI

Trung tâm GD nghè nghiêp,ÐTLX ôtô Long Biên

Truðng Trung câp nghè GTCC I-là Nêi

Trung tâm day nghê lái xe Thái An

Trung tâm Giáo duc nghê nghiêp Thành an

Ôtô

Ôtô Ôtô

Al

TTS1-1 lái xe – Truðng CÐNGTVT

TTSH lái xe I-là

TTSH lái xe – cty van tài Bién

TTSH lái xe – Truò•ng PCCC

TTSH lái xe – Trubng PCCC

22 TT Giáo duc nghê nghiêp Truùng An Sinh

Trung tâm day nghê và dào tao lái xe VOV

Trung tâm GD NN và ÐT SH lái Hùng vuo•ng

TT DN dào tao và SH lái xe- Truðng ÐH PCCC

Truðng TCN GTCC

Công ty TNHH Du lich và Ðà0 tao An Viêt

Ôtô

Ôtô

Ôtô

TTSH lái xe Thái Viêt

TTSH lái xe – Truò•ng PCCC

TTSH lái xe Hùng vucng

TTSH lái xe- Truðng PCCC TTSH lái xe – Truò•ng TCN GTCC

TTSH lái xe – Truðng TCN GTCC

23

Thú 7

Trung tâm GDNN, dào tao lái xe ôtô Ðúc Thinh

Trung tâm GD NN, åào tao lái xe ôtô Hà An TT Day nghê sùa chüa lái xe ôtô Viêt Thanh

Trung tâm Ðào tao và Kÿ thuât ôtô

TTDN sùa chüa lái xe Long Biên

Truòng Trung câp nghê só 1 1-là Nêi

Ôtô

Ôtô

Ôtô

Al

TTSH lái xe Ðúc Thinh

TTSH lái Xe Hà An

TTSH lái xe- cty Viêt

TTSH lái xe- Truò•ng PCCC

TTSH lái xe – Truðng PCCC

TTSH lái xe –              TCN só 1

24

CN

TTSH dé cáp GPLX

Trung tâm Day nghè Quóc té Tân Thinh

CôngiyTNHH Ðàu Tu, TM vàPTTlù1hÐô

Công ty TNHH Giáo duc và Ðào tao Minh Khang

Ôtô

Ôtô

Al

Al

TTSH cáp GPLX TP Hà Nôi

TTSH           Ðúc Thinh

TTSH lái xe – Truò•ng ÐH Th.Ðô

TTSH lái xe – Truðng ÐH Th.Ðô

25

2

Trung tâm Day nghê Sao Bäc Viêt

Trung tâm GDNN, dào tao lái xe ôtô Ðúc Thinh Công ty Cd phân van tåi ôtô sô 2

Trung tâm Day nghê và sát hach lái xe Kim Hoa

Trung tarn DN ÐT LX VICTORIA

Trung tâm Day nghè Thái Viêt

Ôtô Ôtô

Ôtô

Al

Al

TTSH lái xe- Truòng PCCC

TTSH lái xe Ðúc

TTSH lái xe – cty van tåi Biên TTSH lái xe – Truðng PCCC TTSH lái xe – Truðng PCCC

TTSH lái xe Thái Viêt

26

Thú3

TT Day nghê sùa chüa lái xe ôtô Viêt Thanh

Trung tam day nghê lái xe Anh Tuân

TT DN dào và SH lái xe- Truðng ÐH PCCC

TT day nghê sùa chüa lái xe ôtô Viêt Thanh

TTDN  dien và dào lái xe- HVNN VN

Ôtô

Ôtô Ôtô

Al Al

TTSH lái Xe- CW

TTSH lái xe Hùng Vuong

TTSH lái xe- Truùng PCCC

TTSH lái xe – Truðng TCN GTCC

TTSH lái xe – Truðng TCN GTCC

27

4

Trung tâm GDNN, åào tao lái xe ôtô Ðúc Thinh Trung tâm day nghê lái xe Thái An

Trung tâm Day nghê và sát hach lái xe Kim Hoa

Trubng CÐ nghè kÿ thuât – Công nghê LOD

TT GD nghê nghiêp Truùng An Sinh

Truò•ng TCN GTCC

TTDN sùa chüa lái xe Long Biên

Ôtô

Ôtô

Ôtô

Al

TTSH lái xe Ðúc Thinh

ITSH lái xe Hà An

TISH dê cáp GPLX TP Hà Nêi

TTSH lái xe- Truðng PCCC

TTSH lái xe – Truòng PCCC

TTSH lái xe – Truòng TCN GTCC TTSH lái xe – Truùng TCN GTCC

28

Thú 5

TT DN dào và SH lái xe- Truò•ng BH PCCC

Trung tâm Giáo duc nghê nghiêp Ðình Xuyên

Trung tâm day nghê Thái Viêt

Trung tâm GD NN dào tao lái xe ôtô sô 8 cty TM Và ÐT Song Liù

Trung tâm GDNN, dào tao lái xe ôtô Ðúc Thinh

Trung tâm Ðào tao Lac Hông

Ôtô

Ôtô

Ôtô

Al

Al

Al

TTSH lái xe- Truòng PCCC

TTSH lái xe – Cty Vân tåi Biên

TTSH lái xe Thái Viêt

TTSH lái xe- Truùng PCCC ITSH lái xe – Truðng PCCC TTSH lái xe Ðúc TTSH lái xe Ðúc

29 Trung tarn GDNN lái xe CGÐB

Truðng Cao däng kÿ thuât quân sv 1

CôngtyTNHH ÐâuTu,

Trung lái xe CGÐB Công ty Cd phân van tåi ôtô sô 3

TISH cáp GPLX

Ôtô Ôtô

Ôtô

Al

TTSH dê cáp GPLX TP Hà Nêi

TTSH lái                 Vuong

TTSH           NgQC Hà

TTSH lái xe – ÐH Th.Ðô rrsr-l lái xe – Truðng ÐH Th.Ðô TTSH lái xe – Truòng TCN GTCC

 

TTCN ôtô và ÐT lái xe- Truðng ÐHCN 1–m TTSH lái xe –                TCN GTCC
30

Thú7

TT DN dào tao và SH lái xe- Truùng ÐH PCCC

TT Day nghê sùa chüa lái xe ôtô Viêt Thanh

CôngtyTNH-1MTVTruùngTCN 1

Công Ty CP Giáo        và ÐT Thái Châu

Trung tâm DN lái xe co giúi duÙng bê Hà An

Ôtô Ôtô Ôtô

Al

TTSH lái xe- Truùng PCCC

TTSH lái xe- Cty Viêt Thanh

TTSH lái xe Ðúc Thinh

TTSH lái xe – Truòng TCN GTCC TTSH lái xe – Truùng TCN GTCC

Lịch thi bằng lái xe ở Hà Nội Tháng 8/2023 bấm :Tải Về hoặc Xem 

Lịch thi sát hạch bằng lái xe tại Hà Nội 82023
Lịch thi sát hạch bằng lái xe tại Hà Nội 82023

Vì lịch thi dài 4 trang nên các bạn bấm vào đây để tải hoặc xem lịch thi bằng lái xe 7/2023 tại Hà Nội 

Lịch thi sát hạch bằng lái xe tại Hà Nội năm 2023
Lịch thi sát hạch bằng lái xe tại Hà Nội năm 2023

Hotline hỗ trợ tư vấn và Tuyển sinh học viên thi bằng lái A1/A2 và học bằng lái xe hạng B1|B2|C tại Hà Nội: 0878.999.663

Đã có lịch thi bằng lái xe tháng 2023, học viên đăng ký thi bằng lái xe vui lòng liên hệ ngay Sviet. Lịch thi sẽ là sớm nhất và tổ chức liên tục.

Đăng ký sớm vào lịch thi ngay, chọn sân gần nhà. Sviet luôn mang đến sự hài lòng nhất cho học viên!

Lịch thi sát hạch của các học viên đăng ký học lái xe năm 2023

Lịch thi sát hạch phụ thuộc vào thời gian học bằng lái xe theo quy định và độ chuyên nghiệp uy tín của trung tâm dạy lái xe ô tô tại Hà Nội .

Theo quy định lịch thi bằng ô tô chỉ được tổ chức cho học viên khi đã đáp ứng các yêu cầu sau :

 • Hoàn thành khóa đào tạo bắt buộc có thời gian học đối với bằng hạng B là 3 tháng và hạng C là 6 tháng .
 • Đã tham gia và hoàn thành khóa thi tốt nghiệp của trung tâm dạy lái nơi bạn đăng ký
 • Hồ sơ thủ tục đăng ký học lái không có vấn đề gì .

Khi đã hoàn thành các yêu cầu trên thi trung tâm sẽ có lịch sát hạch báo cho bạn chuẩn bị .Các sân sát hạch thì hầu như tuần nào cũng có lịch thi .Vậy nên thời gian thi sát hạch từ lúc bạn đăng ký đến lúc thi sát hạch sớm nhất là 4 tháng đối với bằng B1 B2 , 6 tháng với bằng C .Không thể cắt bớt thời gian ,và cũng không thể yêu cầu có lịch thi sớm cho bạn được .

Có việc bận hoãn lịch thi được không và có mất tiền thi lại không

Nếu bạn có việc bận không thể đi thi sát hạch lái xe được thì bạn hoang toàn có thể báo hoãn thi bằng lái .Bạn chỉ cần lên lịch báo trước 1 tuần trở lên là được ,lần thi tiếp theo của bạn cũng cần lên lịch để nhân viên trung tâm có thể bố trí vì lịch thi sát hạch tổ chức thường xuyên 1 đến 2 lần mỗi tháng .

Còn việc mất tiền thi lại không hay gì thì nếu bạn hoãn quá lâu bạn sẽ mất tiền khám lại giấy khám sức khỏe khi đã hết hạn 6 tháng từ ngày khám .Ngoài ra có nhiều trung tâm sẽ thu thêm khoản quá hạn hồ sơ thi bằng lái xe và vài cái vớ vẩn lặt vặt khác rơi vào khoảng 1.500.000vnd .

Đợi lâu mà vẫn chưa thấy báo lịch thi lái xe thì nên làm gì

Ngay ban đầu đã nộp hồ sơ bằng lái xe sai chỗ rồi thì sau này làm gì sai cũng phải chịu .Cũng có nhiều trường hợp xẩy ra ,cả khóa cùng chậm thì đợi thôi ,than thân trách phận mình không tìm hiểu kỹ .Nếu chỉ mình bạn chậm mà các học viên khác đều thi sát hạch và có bằng rồi thì bạn có thể bị lừa mất tiền học lái xe nên bạn có thể báo công an với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản .Nên nhớ hãy giữ nhiều bằng chứng ,nộp tiền phải có hóa đơn ,chuyển khoản phải thì là bằng chứng luôn rồi ,thêm phần tin nhắn của trung tâm nữa .

Hướng dẫn cách tự xem lịch thi bằng lái xe của bản thân học viên ở Hà Nội

Học viên đăng kí của trung tâm nào sẽ tra lịch theo tên trung tâm đó ( chính là cột cơ sở đào tạo). Nơi tổ chức thi (là cột Địa điểm sát hạch tương ứng).

Hướng dẫn cách tự xem lịch thi bằng lái xe của bản thân học viên ở Hà Nội
Hướng dẫn cách tự xem lịch thi bằng lái xe của bản thân học viên ở Hà Nội

Ở đây tổng hợp cả lịch xe máy và oto ( nên mọi người xem kĩ cả cột Hạng GPLX tránh nhầm lịch oto và xe máy với nhau).Ngoài những lịch cố định này ra đơn vị nào muốn xin thêm lịch thì làm đơn gửi lên sở để họ cho thêm . Vì việc cho thêm lịch cũng cần đảm bảo học viên có đủ thời gian để tổng ôn xe chíp trên sân, nhân sự của sở đủ để xoay vòng ở các trung tâm sát hạch. (Muốn học viên thi được thì phải có ngày trống lịch cho họ tập chíp. Nên lấy đây ra tháng 30 ngày thì sân phòng cháy thi cả 30 ngày được , hơn nữa giám thị của sở cũng không thể coi thi 30/30 ngày ở đó được . Hội đồng sát hạch của sở có số lượng nhân sự nhất định , chia ra làm các tổ khác nhau và đang phải đi luân phiên chứ không đủ nhân sự để đồng thời đến cả 11 sân sát hạch Hà Nội cùng 1 ngày)

Những ngày có trên đây là chắc chắn rồi đấy bạn. Ngoài ra đơn vị nào may mắn xin thêm được 1,2 lịch nữa thì trung tâm sẽ thông báo nội bộ cho học viên của mình. Tức là chỉ có thêm chứ không có bớt so với lịch này.

Mọi người lưu ý , ngoài lịch cố định ở trên . 1 vài trung tâm sẽ xin thêm lịch thi để giải quyết lượng hồ sơ tồn đọng. Còn việc có xin thêm được hay không sẽ do sở gtvt quyết định và do nội bộ trung tâm thông báo với học viên.

Mở lại lịch thi sát hạch tại Hà Nội từ 20/10/2021

Sau thời gian dài giãn cách cũng như hoãn lịch thi liên tục thì từ tháng 10/2021 các hoạt động kinh doanh được mở cửa hoạt động lại bình thường. các trung tâm bằng lái xe cũng đã tiếp nhận hồ sơ và xếp thi trở lại.Lịch thi bằng lái xe tháng 10 – 11 -12 năm 2021 sẽ có đều hơn, tiếp nhận xử lý hồ sơ sẽ đáp ứng đủ nhu cầu đăng ký thi. Học viên đi thi vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.

Chính thức có thông báo mở sát hạch bằng lái xe từ ngày 20/10. Học viên thi bằng lái xe đăng ký sớm để được thi sát hạch nhanh chóng. Liên hệ ngay Sviet để cập nhật lịch thi nhanh nhất.

Học viên đăng ký thi bằng lái xe máy A1 tại Hà Nội được thi 1 trong số các sân:

 • Trường đại học phòng cháy chữa cháy – 281 Khuất Duy Tiến, Hà Nội
 • Trường giao thông công chính – Nhổn, Hà Nội
 • Trường 136 Sài Đồng – Long biên, Hà Nội
 • Trường thi Thái Việt Thường Tín, Hà Nội
 • Đại học Thành Đô – Hà Đông, Hà Nội

Dưới đây là quyết định chính thức từ sở GTVT đến các trung tâm tại Hà Nội

Hoãn lịch thi bằng lái xe tại Hà Nội

Tổng cục Đường bộ vừa có văn bản thông báo tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch lái xe ô tô do cơ quan này tổ chức tại Trung tâm sát hạch lái xe Ngọc Hà và Trung tâm sát hạch lái xe của Học viện Cảnh sát nhân dân, thuộc địa bàn Hà Nội.

Thời gian tạm dừng từ ngày 10/5 tới khi có thông báo mới. Tổng cục Đường bộ sẽ bố trí kế hoạch sát hạch bù ngay khi điều kiện cho phép.

Với các trung tâm đào tạo lái xe ô tô khác trên địa bàn Hà Nội không có chức năng tổ chức thi sát hạch, Tổng cục Đường bộ yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, các trung tâm đào tạo lái xe cần tăng cường tổ chức đào tạo trực tuyến các môn học lý thuyết.

Đây là lần thứ 2 trong năm nay phải dừng thi sát hạch lái xe trên địa bàn Hà Nội do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Lần đầu vào cuối tháng 1 vừa qua, cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Thời gian hoãn dự kiến có thể kéo dài

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng đang có tình hình diễn biến phức tạp, bên cạnh đó liên tục xuất hiện các biến thể tiếp theo thì tình trạng tổ chức sát hạch bằng lái xe tại hà nội có thể bị hoãn trong thời gian dài nhằm phòng chống dịch bệnh lây lan.

Các buổi thi bằng xe máy tại Hà Nội trong năm 2021 gần như tổ chức rất ít vì để tránh tụ tập đông người. Sẽ có những biện pháp nhằm khắc phục tình trạng này nhanh nhất. Đối với các khóa học lái xe ô tô thì lịch thi liên tục bị lùi lại do ảnh hưởng cảu dịch bệnh, các khóa học mới cũng chưa thấy mở mới.

Học viên học lái xe ô tô sẽ được lùi lịch thi

Đặc biệt đối với học viên học bằng lái xe ô tô tại Hà Nội do thời gian học kéo dài 3 tháng với bằng B1 B2 và 6 tháng với bằng C nên nhiều học viên chưa kịp hoàn thiện việc học lái. Về phần lý thuyết thì khuyến nghị các trung tâm sẽ hướng đến việc học online. Để tránh học viên không kịp hoàn thiện khóa học lái xe ô tô thì lịch thi sát hạch cũng được lùi lại hợp lý nhất tùy theo tình hình dịch bệnh phát triển.

Bằng lái xe hạng B1 B2 C có thể bị lùi lịch thi thêm 3 tháng. Ví dụ học viên đăng ký thi tháng 5 thì đến tháng 11 mới thi sát hạch. Đây chỉ là dự kiến, nếu tình hình dịch bệnh phức tạp thì lịch thi có thể bị kéo dài hơn nữa hoặc tổ chức các buổi thi sát hạch nhỏ lẻ nhằm đảm bảo phòng chống lây lan dịch bệnh.

Giải pháp xử lý khi hoạt động thi sát hạch trở lại bình thường

Việc liên tục hoãn lịch thi sát hạch bằng lái xe máy, ô tô thì hồ sơ thi bị ứ đọng là chuyện thường thấy. Bên cạnh đó là việc đổ xô đi thi bằng lái xe sẽ phát sinh khi Hà Nội hết giãn cách, việc này có thể bị các trung tâm nâng giá thi bằng lên cao hơn so mức bình thường. Học viên đăng ký thi bằng lái xe tại Hà Nội cần sáng suốt thi chọn trung tâm đào tạo lái xe uy tín và đăng ký đúng thời điểm.

Đối với thi sát hạch bằng lái xe máy tại Hà Nội

Với thủ tục và quy trình thi bằng lái xe máy tại Hà Nội thì học viên chỉ cần đăng ký thi trước ngày thi 7 ngày là được xếp thi. Lịch thi bằng lái xe máy ở Hà Nội cũng khá nhiều và đáp ứng được đến 10.000 học viên/ tháng nên bạn không cần vội vã đăng ký thi cho bằng được.

Hãy không ngoan trong việc đăng ký thi sát hạch xe máy tại Hà Nội. Sviet cho bạn những lời khuyên sau:

 • Hỏi rõ lịch thi và sân thi khi tiến hành đăng ký tại Trung Tâm tiếp nhận hồ sơ.
 • Hãy đăng ký online tại các trung tâm hoặc đến tận trung tâm để làm hồ sơ.
 • Hạn chế việc đăng ký qua CTV của các trung tâm.
 • Các trung tâm sẽ hỗ trợ làm ảnh thẻ, photo CMND, hướng dẫn làm giấy khám sức khỏe nên bạn không cần chuẩn bị hồ sơ gì cả làm theo hướng dẫn của trung tâm là ngon lành rồi.

Đối với học lái xe ô tô tại Hà Nội

Học viên đăng ký học lái xe ô tô tại Hà Nội cần 3-6 tháng mới được thi và các khóa học tại các trường dạy nghề, trung tâm đào tạo vẫn giai giảng hàng tháng nếu đủ số lượng học viên. Chi cả lịch thi sát hạch là sẽ bị lùi lịch do việc thực thi chỉ phị phòng chống dịch bệnh. Vậy học viên đăng ký học lái xe ô tô tại Hà Nội nên:

 • Đăng ký học lái xe ô tô Hà Nội ngay để vào khóa sớm nhất. Việc này sẽ đảm bảo cho bạn được học thi sớm hơn rất nhiều, chi phí cũng được tiết kiệm. lý do là vì khi hết giãn cách thì sẽ có lượng lớn học viên đăng ký nên dẫn tới việc 1 số trung tâm nâng giá dịch vụ, hồ sơ quá tải, …
 • Đăng ký nhập khóa học đã, học lái để sau cũng được.
 • Học lý thuyết online dễ dàng với các app.
5/5 - (242 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *